ประกาศ


 

   กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา/ฝึกอบรม เรื่อง “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%” ในวันพุธที่  26  ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถศึกษากำหนดการดังแนบ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม โดยคลิกที่นี่

           เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับการยื่นใบอนุญาตการนำเข้า – ส่งออก และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อื่น ๆ ด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินค้าของ กรมศุลกากรในรูปแบบ Paperless

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559)


 

        กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา/ฝึกอบรม เรื่อง “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%” ในวันอังคารที่  18  ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถศึกษากำหนดการดังแนบ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม โดยคลิกที่นี่

           เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับการยื่นใบอนุญาตการนำเข้า – ส่งออก และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อื่น ๆ ด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินค้าของ กรมศุลกากรในรูปแบบ Paperless

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559


 


 

 


 กรมการค้าต่างประเทศจะปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.

ซึ่งจะส่งให้ระบบบริการประชาชนทุกระบบ ไม่สามารถให้บริการในวันเวลาดังกล่าวได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก
 
สอบถามเพิ่มเติม
สายด่วน 1385


(ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)

 


       กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง NSW ๑๐๐% สินค้าข้าวทั่วไป” (เฉพาะผู้ประกอบการค้าข้าวทั่วไป) เพื่อ..ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลการขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าวทั่วไป (แบบ อ.๒) ที่ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าข้าว ให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้ถูกต้องรองรับการเชื่อมโยง NSW 100% ในวันพุธที่  3 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 เวลา 08.30  -  14.00 น. “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๔๘๓๘

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559    
กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ NSW กับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากร สำหรับ
 

- สินค้าไม้และไม้แปรรูป
- สินค้าถ่านไม้
- สินค้าแป้งมันสำปะหลัง (แป้งงวด)
- รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้า 5 รายการ ได้แก่
        1. หอมแดง
        2. เครื่องในสุกร
        3. ยางรถใหม่
        4. มันสำปะหลัง/ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
        5. เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559


       ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558ประกาศ

           กรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงการระบุหน่วยบรรจุภัณฑ์ สำหรับการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ WTO สำหรับภาษีในโควต้า/นอกโควต้า ตามหน่วยน้ำหนักสากล ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะไม่สามารถก๊อปปี้แบบคำขอจากเลขที่อ้างอิงเดิม (ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2558)

 

 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558


แจ้งให้ทราบ
  

กรมการค้าต่างประเทศจะทำทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW กับกรมศุลกากรสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป สินค้าถ่านไม้ และสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) 20 รายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1385

  (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558)


 

   ตามที่กรมฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมฯ ที่ พณ 0313/ว.2243 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมฯ ตามขั้นตอนดังนี้

เข้า www.dft.go.th ---> เลือกเมนู บริการจากกรม -->เลือกหัวข้อ คู่มือสำหรับประชาชน หรือคลิก

 

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานให้บริการเรื่องนั้นๆ ดังนี้

  1. งานทะเบียนและข้อมูล โทร. 02-547-4837
  2. งานออกใบอนุญาตฯ โทร. 02-5474828
  3. งานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทร. 02-5474832
  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา โทร. 02-547-4830
  5. หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558


ประกาศ

          กรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงการระบุหน่วยบรรจุภัณฑ์ สำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป (สินค้าไม้และไม้แปรรูป  สินค้าถ่านไม้) ตามหน่วยน้ำหนักสากล ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะไม่สามารถก๊อปปี้แบบคำขอจากเลขที่อ้างอิงเดิม (ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2558)

          ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved