ประกาศ

📣 ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบ !! 

 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์จะดับไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 12 - 14 ส.ค. 66 เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทำให้ห้อง Data Center ของกรมฯ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

กรมฯ จึงต้องปิดระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบ ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสำรองข้อมูล

และจะเปิดใช้งานระบบฯ ในวันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ วันที่ 14 ส.ค. 66 เป็นวันหยุดราชการ

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566


 ประกาศ! 

                    กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

    https://itas.nacc.go.th/go/eit/cxqlkd

              ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566


ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศมีความจำเป็นต้อง ปิด ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป เพื่อทำการโอนย้ายข้อมูล และทำการทดสอบการทำงานของระบบ

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

โดยจะเปิดระบบตามปกติในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566


ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบ

 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์จะปิดการให้บริการระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงฯ

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)

เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกแทนอุปกรณ์เดิม ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกรมฯ

ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจะใช้งานได้ตามปกติ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566


ประกาศ

สืบเนื่องจากกรมศุลกากร แจ้งปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW  ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.00-07.30 น.

ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW ระบบจริง  (ระบบ Production) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 3000

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565


 ประกาศ 

 

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิด ให้บริการระบบเครือข่ายและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกรมฯ

 

ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 

 

เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ประจำปี 2565 และกรมฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ 

 

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565


ประกาศ

 สืบเนื่องจากกรมศุลกากร แจ้งปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW  ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00-09.00 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW  (ระบบ Production)ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 3000

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565


ประกาศ


                    สืบเนื่องจากกรมศุลกากรแจ้ง ปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW  ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00-07.30 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW  (ระบบ Production)ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 9500

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565


 ประกาศ

                    ด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 จึงมีความจำเป็นต้อง ปิด ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น เป็นต้นไป และจะ เปิด ให้บริการในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565


ประกาศ !

                    ปิด ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการปรับปรุงพิกัดรหัสสถิติ รายการสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม AHTN 2022 ลงในระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก -นำเข้าสินค้าทั่วไป และจะเริ่มใช้งานได้ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564


ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


  ประกาศ

                    กรมการค้าต่างประเทศ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่นๆ  ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ประจำปี 2564 จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564


 ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564


  ประกาศ

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564


  ประกาศ

ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและเป็นวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564


  ประกาศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันจักรี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564


  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564


                    กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems : SMART-1) ณ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รุ่น

  

 (ปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา) 

หมายเหตุ  1. ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564
                2. สถานที่สัมมนาจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564


ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564


   ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิดปรับปรุง ระบบเครือข่ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 20.00 - 23.00 น.

ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


 

  ประกาศ

                    ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชา ทั้งนี้จะ ขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564


   ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิดปรับปรุง ระบบเครือข่ายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 20.00 - 23.00 น.

ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


 

ประกาศ

                     ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


  ประกาศ

ขณะนี้สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสนามบินน้ำ (ส่วนกลาง) ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเครื่อข่ายขัดข้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564


 ประกาศ

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ บก. ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563


 

 ประกาศ

                    ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป กรมฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือสำคัญการส่งออก - นำเข้าสินค้า กับใบขนสินค้าของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

(๑) สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์

(๒) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

(๓) ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ

(๔) เครื่องพิมพ์อินทาลโย

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

                    ๑. ศึกษาแนวทางการกำหนดพิกัดภาษีศุลกากรสำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการดังกล่าวข้างต้น โดย คลิกที่นี่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ต่อไป 

                    ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปิด การใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.๒) สำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ มารับ ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                    ๓. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. เริ่มใช้ งานระบบออกใบอนุญาตฯ สำหรับการขอใบอนุญาตฯ (แบบ ข.๒) โดยใช้พิกัดภาษีศุลกากรสำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการดังกล่าวข้างต้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.๒) สำหรับสินค้ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ ให้แนบสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) ประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ และสายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563


 

 ประกาศ

 

 • เปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลาง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
 • เปิด การให้บริการออกหนังสือ รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O) ของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลาง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และ ปิด การให้บริการออกหนังสือรับรองฯ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
 • ปิด การให้บริการงานบริการอื่น ๆ ของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดทางราชการ

                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563


 

   ประกาศ

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก. สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม -  13 ธันวาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


   ประกาศ 

 •  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563


 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563


 

  ประกาศ 

 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช


ทั้งนี้สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

ขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563


  ประกาศ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT"

 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 (คลิกลงทะเบียน)

  

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2563


 ประกาศ


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 หัวข้อ “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว”

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 กำหนดการฝึกอบรม

 14.00 – 14.10 น.    สาเหตุในการยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
 14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม

 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563


  ประกาศ 

 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 


ประกาศ


                    กรมการค้าต่างประเทศ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่นๆ  ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ

 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการปกติ ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


 กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมทางด้านจิตอาสาภายใต้หัวข้อ “การบริการดุจญาติมิตร” เพื่อนำความคิดเห็นของท่าน มาสรุปผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและให้บริการดีเด่นของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ผู้มาติดต่อขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถร่วมลงคะแนนคัดเลือก คลิกที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562


ประกาศ
 1. กรมการค้าต่างประเทศ ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่น ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. เนื่องจากกระทรวงฯ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง
 2. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองฯ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาภิเษก จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. เนื่องจากปิดระบบการให้บริการฯ ตามข้อ 1 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4830, 02-547-4838, 02-547-4810 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 


 ประกาศ

       ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 18.00 น.

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562


 ประกาศ

               ด้วยในวันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 นี้ กระทรวงพาณิชย์จะทำการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา

 
กรมการค้าต่างประเทศ จึงขอแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังนี้

1. หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ จะให้บริการในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึงเวลา 15.00 น. เท่านั้น

2. กรมฯ จะปิดระบบ 3 ระบบ คือ

    - ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (e-CO)

    - ระบบให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า

    - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

    ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น.


 

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 249 2106, 02 134 0944, 02 547 4830

 

ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2561


กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2561


            โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385

     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

กำหนดการสัมมนา | สมัครเข้าร่วมสัมมนา

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561


ประกาศ

          ด้วยในวันอาทิตย์ที่  29  ตุลาคม 2560  เวลา 9.00 – 18.00 น. กระทรวงพาณิชย์จะทำการทดสอบระบบสารสนเทศ ณ ศูนย์สำรองข้อมูลฯ (DR-Site)   

          กรมการค้าต่างประเทศ จึงขอหยุดให้บริการ

          - ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (e-CO)

          - ระบบให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า

          - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

          ในวันและเวลาดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560


   กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา/ฝึกอบรม เรื่อง “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%” ในวันพุธที่  26  ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถศึกษากำหนดการดังแนบ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม โดยคลิกที่นี่

           เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับการยื่นใบอนุญาตการนำเข้า – ส่งออก และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อื่น ๆ ด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินค้าของ กรมศุลกากรในรูปแบบ Paperless

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559)


 

        กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา/ฝึกอบรม เรื่อง “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%” ในวันอังคารที่  18  ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถศึกษากำหนดการดังแนบ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม โดยคลิกที่นี่

           เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับการยื่นใบอนุญาตการนำเข้า – ส่งออก และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อื่น ๆ ด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินค้าของ กรมศุลกากรในรูปแบบ Paperless

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559


 


 

 


 กรมการค้าต่างประเทศจะปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.

ซึ่งจะส่งให้ระบบบริการประชาชนทุกระบบ ไม่สามารถให้บริการในวันเวลาดังกล่าวได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก
 
สอบถามเพิ่มเติม
สายด่วน 1385


(ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)

 


       กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง NSW ๑๐๐% สินค้าข้าวทั่วไป” (เฉพาะผู้ประกอบการค้าข้าวทั่วไป) เพื่อ..ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลการขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าวทั่วไป (แบบ อ.๒) ที่ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าข้าว ให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้ถูกต้องรองรับการเชื่อมโยง NSW 100% ในวันพุธที่  3 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 เวลา 08.30  -  14.00 น. “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๔๘๓๘

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559    
กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ NSW กับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากร สำหรับ
 

- สินค้าไม้และไม้แปรรูป
- สินค้าถ่านไม้
- สินค้าแป้งมันสำปะหลัง (แป้งงวด)
- รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้า 5 รายการ ได้แก่
        1. หอมแดง
        2. เครื่องในสุกร
        3. ยางรถใหม่
        4. มันสำปะหลัง/ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
        5. เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559


       ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558ประกาศ

           กรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงการระบุหน่วยบรรจุภัณฑ์ สำหรับการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ WTO สำหรับภาษีในโควต้า/นอกโควต้า ตามหน่วยน้ำหนักสากล ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะไม่สามารถก๊อปปี้แบบคำขอจากเลขที่อ้างอิงเดิม (ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2558)

 

 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558


แจ้งให้ทราบ
  

กรมการค้าต่างประเทศจะทำทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW กับกรมศุลกากรสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป สินค้าถ่านไม้ และสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) 20 รายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1385

  (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558)


 

   ตามที่กรมฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมฯ ที่ พณ 0313/ว.2243 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมฯ ตามขั้นตอนดังนี้

เข้า www.dft.go.th ---> เลือกเมนู บริการจากกรม -->เลือกหัวข้อ คู่มือสำหรับประชาชน หรือคลิก

 

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานให้บริการเรื่องนั้นๆ ดังนี้

 1. งานทะเบียนและข้อมูล โทร. 02-547-4837
 2. งานออกใบอนุญาตฯ โทร. 02-5474828
 3. งานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทร. 02-5474832
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา โทร. 02-547-4830
 5. หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558


ประกาศ

          กรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงการระบุหน่วยบรรจุภัณฑ์ สำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป (สินค้าไม้และไม้แปรรูป  สินค้าถ่านไม้) ตามหน่วยน้ำหนักสากล ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะไม่สามารถก๊อปปี้แบบคำขอจากเลขที่อ้างอิงเดิม (ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2558)

          ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Copyright 2009-2020 Department of Foreign Trade All rights reserved