ประกาศ

 

  ประกาศ

ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและเป็นวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564


  ประกาศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันจักรี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564


  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564


                    กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems : SMART-1) ณ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รุ่น

  

 (ปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา) 

หมายเหตุ  1. ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564
                2. สถานที่สัมมนาจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564


ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564


   ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิดปรับปรุง ระบบเครือข่ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 20.00 - 23.00 น.

ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


 

  ประกาศ

                    ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชา ทั้งนี้จะ ขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564


   ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิดปรับปรุง ระบบเครือข่ายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 20.00 - 23.00 น.

ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


 

ประกาศ

                     ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


  ประกาศ

ขณะนี้สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสนามบินน้ำ (ส่วนกลาง) ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเครื่อข่ายขัดข้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564


 ประกาศ

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ บก. ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563


 ประกาศ

                    ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป กรมฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือสำคัญการส่งออก - นำเข้าสินค้า กับใบขนสินค้าของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

(๑) สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์

(๒) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

(๓) ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ

(๔) เครื่องพิมพ์อินทาลโย

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

                    ๑. ศึกษาแนวทางการกำหนดพิกัดภาษีศุลกากรสำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการดังกล่าวข้างต้น โดย คลิกที่นี่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ต่อไป 

                    ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปิด การใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.๒) สำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ มารับ ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                    ๓. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. เริ่มใช้ งานระบบออกใบอนุญาตฯ สำหรับการขอใบอนุญาตฯ (แบบ ข.๒) โดยใช้พิกัดภาษีศุลกากรสำหรับกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๔ รายการดังกล่าวข้างต้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.๒) สำหรับสินค้ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ ให้แนบสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) ประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ และสายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563


 ประกาศ

 

 • เปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลาง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
 • เปิด การให้บริการออกหนังสือ รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O) ของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลาง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และ ปิด การให้บริการออกหนังสือรับรองฯ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
 • ปิด การให้บริการงานบริการอื่น ๆ ของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดทางราชการ

                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563


   ประกาศ

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก. สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม -  13 ธันวาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


   ประกาศ 

 •  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563


 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563


  ประกาศ 

 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช


ทั้งนี้สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

ขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563


  ประกาศ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT"

 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 (คลิกลงทะเบียน)

  

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2563


 ประกาศ


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 หัวข้อ “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว”

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 กำหนดการฝึกอบรม

 14.00 – 14.10 น.    สาเหตุในการยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
 14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม

 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563


  ประกาศ 

 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 


ประกาศ


                    กรมการค้าต่างประเทศ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่นๆ  ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ

 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการปกติ ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


 กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมทางด้านจิตอาสาภายใต้หัวข้อ “การบริการดุจญาติมิตร” เพื่อนำความคิดเห็นของท่าน มาสรุปผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและให้บริการดีเด่นของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ผู้มาติดต่อขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถร่วมลงคะแนนคัดเลือก คลิกที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562


ประกาศ
 1. กรมการค้าต่างประเทศ ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่น ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. เนื่องจากกระทรวงฯ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง
 2. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองฯ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาภิเษก จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. เนื่องจากปิดระบบการให้บริการฯ ตามข้อ 1 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4830, 02-547-4838, 02-547-4810 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 


 ประกาศ

       ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 18.00 น.

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562


   กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา/ฝึกอบรม เรื่อง “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%” ในวันพุธที่  26  ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถศึกษากำหนดการดังแนบ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม โดยคลิกที่นี่

           เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับการยื่นใบอนุญาตการนำเข้า – ส่งออก และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อื่น ๆ ด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินค้าของ กรมศุลกากรในรูปแบบ Paperless

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559)


 

        กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา/ฝึกอบรม เรื่อง “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%” ในวันอังคารที่  18  ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถศึกษากำหนดการดังแนบ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม โดยคลิกที่นี่

           เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับการยื่นใบอนุญาตการนำเข้า – ส่งออก และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อื่น ๆ ด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินค้าของ กรมศุลกากรในรูปแบบ Paperless

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559


 


 

 


 กรมการค้าต่างประเทศจะปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.

ซึ่งจะส่งให้ระบบบริการประชาชนทุกระบบ ไม่สามารถให้บริการในวันเวลาดังกล่าวได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก
 
สอบถามเพิ่มเติม
สายด่วน 1385


(ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)

 


       กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง NSW ๑๐๐% สินค้าข้าวทั่วไป” (เฉพาะผู้ประกอบการค้าข้าวทั่วไป) เพื่อ..ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลการขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าวทั่วไป (แบบ อ.๒) ที่ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าข้าว ให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้ถูกต้องรองรับการเชื่อมโยง NSW 100% ในวันพุธที่  3 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 เวลา 08.30  -  14.00 น. “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๔๘๓๘

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559    
กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ NSW กับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากร สำหรับ
 

- สินค้าไม้และไม้แปรรูป
- สินค้าถ่านไม้
- สินค้าแป้งมันสำปะหลัง (แป้งงวด)
- รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้า 5 รายการ ได้แก่
        1. หอมแดง
        2. เครื่องในสุกร
        3. ยางรถใหม่
        4. มันสำปะหลัง/ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
        5. เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559


       ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558ประกาศ

           กรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงการระบุหน่วยบรรจุภัณฑ์ สำหรับการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ WTO สำหรับภาษีในโควต้า/นอกโควต้า ตามหน่วยน้ำหนักสากล ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะไม่สามารถก๊อปปี้แบบคำขอจากเลขที่อ้างอิงเดิม (ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2558)

 

 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558


แจ้งให้ทราบ
  

กรมการค้าต่างประเทศจะทำทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW กับกรมศุลกากรสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป สินค้าถ่านไม้ และสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) 20 รายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1385

  (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558)


 

   ตามที่กรมฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมฯ ที่ พณ 0313/ว.2243 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมฯ ตามขั้นตอนดังนี้

เข้า www.dft.go.th ---> เลือกเมนู บริการจากกรม -->เลือกหัวข้อ คู่มือสำหรับประชาชน หรือคลิก

 

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานให้บริการเรื่องนั้นๆ ดังนี้

 1. งานทะเบียนและข้อมูล โทร. 02-547-4837
 2. งานออกใบอนุญาตฯ โทร. 02-5474828
 3. งานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทร. 02-5474832
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา โทร. 02-547-4830
 5. หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558


ประกาศ

          กรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงการระบุหน่วยบรรจุภัณฑ์ สำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป (สินค้าไม้และไม้แปรรูป  สินค้าถ่านไม้) ตามหน่วยน้ำหนักสากล ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะไม่สามารถก๊อปปี้แบบคำขอจากเลขที่อ้างอิงเดิม (ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2558)

          ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Copyright 2009-2020 Department of Foreign Trade All rights reserved