เข้าสู่ระบบ
 
เลือกประเภทการ Log In เข้าใช้ระบบ
รหัสบัตรผู้นำเข้า - ส่งออก :
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

  แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

  ประกาศ 

 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช


ทั้งนี้สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

ขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563


  ประกาศ

                    ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรมฯ ยกเลิกการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า (ใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และหรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยระบบ EDI ทั้งหมด โดยจะให้บริการด้วยระบบ Digital Signature แทน ขอให้ดำเนินการดังนี้

                    ๑. วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนั้น หากผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ EDI ไว้ ขอให้มารับหนังสือสำคัญฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                    ๒. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. กรมฯ เปิดใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ / ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) แทน

                    ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับรองรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดย ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ คลิก Link ที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๗๕๖ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๗ - ๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๘ และสายด่วน ๑๓๘๕”

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563


  ประกาศ

                    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรมฯ ได้ปรับปรุงหน้ากรอกคำขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.๒ ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) เพื่อรองรับการจำแนก / จัดกลุ่มย่อยของข้าวให้ชัดเจน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.๒ ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) ขอให้ดำเนินการดังนี้


                    ๑. วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่นขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.๒ (ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.


                    ๒. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ สำหรับการขอแบบ อ.๒ (ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) แบบใหม่ โดย
                    ๒.๑ พิจารณาเลือกประเภทกลุ่มย่อยของสินค้าข้าวเอกชนที่จะส่งออกให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มใหม่ ๓ กลุ่มย่อย (กลุ่มสินค้าข้าวตามมาตรฐาน กลุ่มสินค้าข้าวตามตัวอย่าง และกลุ่มสินค้าข้าวทั่วไป) รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่
                    ๒.๒ ระบุเลือกประเภทกลุ่มย่อยสินค้าข้าวเอกชนในแบบคำขอ อ.๒ (ข้าวเอกชนฯ) เพียงประเภทเดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกและส่งคำขอฯ เข้าระบบการให้บริการฯ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ และสายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


ประกาศ


                   กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ NSW กับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากร สำหรับ
 
                   - สินค้าข้าวหอมมะลิไทย (อ.2)

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563


 ประกาศ

ผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่ออายุสินค้า ดังต่อไปนี้
1. มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
2. สินค้า WTO นอกโควตา
3. สินค้า AFTA


                     สำหรับปี 2563 สามารถยื่นขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยยื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2547 4829 และ 0 2547 4837

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


 ประกาศ

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่ออายุสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ปี 2563
สามารถยื่นขอต่ออายุได้

ตั้งแต่วันที่
15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562

โดยยื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4

 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


  ประกาศ

       ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการระบุพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

         ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562


ประกาศ !

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กรมการค้าต่างประเทศจะออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม
 


                    เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม 3 กลุ่ม คือ

  1. สินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมถึงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงฯ FTA อื่นๆ) เพิ่มเติม (แบบ ร.2/ร.4/ต.2/ต.4) จำนวน 11 พิกัด สำหรับสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย จำนวน 2 พิกัด และสินค้าชา จำนวน 9 พิกัด
  2. กลุ่มสินค้านำเข้า (แบบ ข.2) 5 รายการ ได้แก่ สินค้าสารเคลนบิวเทอรอล สินค้าสารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล สินค้าปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 60 สินค้าหิน (หินและหินอ่อน) และสินค้ากาเฟอีน
  3. กลุ่มสินค้าส่งออก (แบบ อ.2) 2 รายการ ได้แก่ สินค้ากาเฟอีน และสินค้าหอยมุกและผลิตภัณฑ์


                    โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวฯ ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับสินค้ากลุ่มเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที

                    ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ และแนวปฏิบัติการขอรับบริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4829 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562


 ประกาศ !

                    18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบ Digital Signature (DS) และ Electronic Signature and Seal (ESS) กำหนดให้แนบเอกสารได้ไม่เกิน 3 MB/ไฟล์     เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการฯ 

                     ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562


ประกาศ

               ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดอายุใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทสิ้นสุดในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จึงขอความร่วมมือผู้ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9  พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นการยื่นขอนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก สามารถยื่นคำขอได้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์นำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการนำเข้าสินค้าภายในอายุใบอนุญาตดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562


 ประกาศ

       ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการของหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2562 พ.ศ. 2562 และแบบความจำนงขอรับส่วนจัดสรรโควตาข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2562  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

         ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562


 ประกาศ

          ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ ได้ปรับปรุงหน้ากรอกคำขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.2 ข้าว-เพื่อการค้า) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ส่งออกสินค้าข้าว ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.2 – เพื่อการค้า) ขอให้ดำเนินการดังนี้

          1. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่น ขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 (ข้าว-เพื่อการค้า) ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.

          2. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ สำหรับการขอแบบ อ.2 (ข้าว-เพื่อการค้า) แบบใหม่ โดย

              2.1 พิจารณาเลือกประเภทกลุ่มย่อยของสินค้าข้าวเอกชนที่จะส่งออกให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มใหม่ 3 กลุ่มย่อย (กลุ่มสินค้าข้าวตามมาตรฐาน กลุ่มสินค้าข้าวตามตัวอย่าง และกลุ่มสินค้าข้าวทั่วไป) รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

              2.2 ระบุเลือกประเภทกลุ่มย่อยสินค้าข้าวเอกชนในแบบคำขอ อ.2 (ข้าว) เพียงประเภทเดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกและส่งคำขอฯ เข้าระบบการให้บริการฯ ได้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4828 หรือ 02-547-4831 หรือ 02-547-4830 และสายด่วน 1385 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562


 ประกาศด่วน

 

          ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) ชนิดกระดาษต่อเนื่อง โดยใช้แบบพิมพ์รูปแบบใหม่ ทั้งเอกสารต้นฉบับและสำเนา เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตฯ แบบ Paperless ในอนาคต รายละเอียดแบบพิมพ์ฯ รูปแบบใหม่ ดังนี้

          1. เปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 สีขาว โดยเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจะลงนามแบบสดดังเดิม

          2. เปลี่ยนแปลงสีตราครุฑกรมฯ จากสีแดงเป็นสีดำ

          3. เพิ่ม QR Code มุมล่างซ้ายของแบบพิมพ์ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านทางระบบ QR Verification ได้ด้วยตนเอง
 

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4828 หรือ 0-2547-4756 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562


 !! ประกาศ !!

เปลี่ยนระบบพิกัด H.S.2012 เป็น H.S.2017 สำหรับการขออนุญาตนำเข้าสินค้ารถยนต์

  • ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอใบอนุญาต ข.๒ สินค้ารถยนต์ ขอให้ดำเนินการยื่นและรับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.
  • เนื่องจาก ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะทำการปรับปรุงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสำหรับการขออนุญาตนำเข้าสินค้ารถยนต์ (ใบอนุญาต ข.2) จากระบบพิกัด H.S.2012 เป็น H.S.2017 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4828, 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.53

สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature คลิกที่นี่


 

 ประกาศ!


            ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งรายการสินค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมกับ National Single Window (NSW) เพิ่มเติม  ประกอบด้วย

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า จำนวน 2 รายการ

            1. ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก (ซึ่งจะอนุญาตให้นำเข้าเพื่อหล่อดอกและส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น)

            2. สารกาเฟอีน

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก จำนวน 2 รายการ

            1. หอยมุกและผลิตภัณฑ์

            2. สารกาเฟอีน

ดาวน์โหลด คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าภายใต้ National Single Window (NSW)
 
            ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-5114 หรือ 0-2547-4810

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562


 ประกาศ
 

               ด้วยในวันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 นี้ กระทรวงพาณิชย์จะทำการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา
 
กรมการค้าต่างประเทศ จึงขอแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ จะให้บริการในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึงเวลา 15.00 น. เท่านั้น
 
2. กรมฯ จะปิดระบบ 3 ระบบ คือ
    - ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (e-CO)
    - ระบบให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
    - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
    ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น.
 

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 249 2106, 02 134 0944, 02 547 4830

 
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2561


ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ อ.2 ชนิดกระดาษต่อเนื่องโดยใช้แบบพิมพ์รูปแบบใหม่ และยกเลิกออกสำเนาใบอนุญาตฯ รายละเอียดดังนี้

1) แบบพิมพ์รูปแบบใหม่
    (1) เปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 สีขาว โดยเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจะลงนามแบบสดดังเดิม 
    (2) เปลี่ยนแปลงสีตราครุฑกรมฯ จากสีแดงเป็นสีดำ 
    (3) เพิ่ม QR Code มุมล่างซ้ายของแบบพิมพ์ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านทางระบบ QR Verification ได้ด้วยตนเอง 

2)  ยกเลิกการออกสำเนาใบอนุญาตฯ แบบกระดาษต่อเนื่องสำหรับสินค้า 5 รายการ ได้แก่ สินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  กาเฟอีน (CAFFEINE) กุ้งกุลาดำ และหอยมุกและผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทน เพื่อรองรับการให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกแบบ Paperless ในอนาคต 

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4828 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 
 


กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2561

            โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)


กำหนดการสัมมนา | สมัครเข้าร่วมสัมมนา

 
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

 ประกาศ!

       เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ รวมทั้งรองรับระบบ Paperless ในอนาคต กรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) สินค้าข้าว และสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ดังนี้

          ๑) สินค้าข้าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ยื่นขอใบอนุญาตส่งออก (แบบ อ.2) ได้เฉพาะระบบ Digital Signature เท่านั้น


          ๒) สินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ยื่นขอใบอนุญาตส่งออก (แบบ อ.2) ได้เฉพาะระบบ Digital Signature เท่านั้น


        ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) กับหน่วยงานผู้ให้บริการ และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ สำหรับสินค้าเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้  ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที

  ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) โดยดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0 2547 4837 หรือ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4828 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือ Social Media เช่น Facebook สำนักบริการการค้าต่างประเทศ หรือ @ ID Line ประชาสัมพันธ์ บก.

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560


 ประกาศ

 

          ด้วยในวันอาทิตย์ที่  29  ตุลาคม 2560  เวลา 9.00 – 18.00 น. กระทรวงพาณิชย์จะทำการทดสอบระบบสารสนเทศ ณ ศูนย์สำรองข้อมูลฯ (DR-Site)   

          กรมการค้าต่างประเทศ จึงขอหยุดให้บริการ

          - ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (e-CO)

          - ระบบให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า

          - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

          ในวันและเวลาดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560


 ประกาศด่วน
         

                    ประกาศ กรมฯ จะทำการปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุงระบบให้รองรับการยื่นคำขอใบอนุญาตฯ แบบ Paperless ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ถึง และจะทำการเปิดให้สามารถใช้งานระบบวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
***สำหรับกลุ่มสินค้า ดังนี้***
(๑) กลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมทั้ง AFTA และ FTA อื่นๆ) ๒๑ รายการ
(๒) กลุ่มสินค้าส่งออก ๕ รายการ ได้แก่ สินค้าถ่านหิน สินค้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินค้ากากถั่วเหลือง สินค้าเมล็ดกาแฟ และสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป

          หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เนื่องจากกรมฯ จะทำการปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการออกใบอนุญาต "แบบ Paperless"

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560


ประกาศด่วน !
ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แบบพิมพ์หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา (ร.4)
ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบ Paperless สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทกระดาษแบบพิมพ์หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา (ร.4) จากประเภทกระดาษชนิดพิมพ์ต่อเนื่องเป็นแบบกระดาษ A4 สีขาว โดยเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจะลงนามและประทับตราครุฑแบบสด สำหรับเอกสารต้นฉบับ
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-2547-4828 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

  ประกาศด่วน !
 

ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ 

เรื่อง การขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า

 

เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการแบบ Paperless ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับสินค้า ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมทั้ง AFTA และ FTA อื่นๆ) ๒๑ รายการ และ (๒) กลุ่มสินค้าส่งออก ๕ รายการ (สินค้าถ่านหิน สินค้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินค้ากาก

ถั่วเหลือง สินค้าเมล็ดกาแฟ และสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป)


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับสินค้า ๒ กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบไร้กระดาษ (Paperless) ต่อไป

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-2547-4828 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

 ประกาศ !

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
  • ปรับปรุงระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) แบบใหม่ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล โทร 0 2547 4837 และ 0 2547 4829
  • ผู้ใดที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าแล้ว สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ  ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature อีกครั้ง แต่ต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในนามนิติบุคคลที่เป็นชื่อเดียวกับบริษัทผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศก่อน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และ สายด่วน 1385  
                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

ประกาศ!

**สำหรับผู้ขอหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าข้าว (WTO)**

        กรมฯ จะทำการปรับปรุงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสำหรับสินค้าข้าว (นำเข้าภายใต้ WTO) จากระบบ H.S.2012 เป็น H.S.2017 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  

        หากต้องการยื่นขอหนังสือรับรองดังกล่าว ในระบบ H.S.2012 ต้องมายื่นให้เสร็จสิ้น
ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 


ประกาศ!


ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ กรมการค้าต่างประเทศจะออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม

        เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม ๒ กลุ่ม คือ
(๑) กลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมทั้ง AFTA และ FTA อื่นๆ) ๒๑ รายการ

(๒) กลุ่มสินค้าส่งออก ๕ รายการ ได้แก่ สินค้าถ่านหิน สินค้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินค้ากากถั่วเหลือง สินค้าเมล็ดกาแฟ และสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป


        โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวฯ ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature และสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับสินค้ากลุ่มเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที

        ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และแนวปฏิบัติการขอรับบริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแนบ 1 | เอกสารแนบ 2 หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๗ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๘ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๒๘ หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ ๑๓๘๕


ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 

   ประกาศด่วน

          ประกาศ กรมฯ จะทำการปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุงระบบให้รองรับการยื่นคำขอใบอนุญาตฯ แบบ Paperless ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น.  และจะทำการเปิดให้ใช้งานระบบวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

***สำหรับเฉพาะผู้ขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้***


-หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เนื่องจากกรมฯ จะทำการปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ "แบบ Paperless"

(ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)


 ประกาศด่วน

       กรมการค้าต่างประเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับกลุ่มสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ เป็นแบบ Paperless จาก “ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560” เปลี่ยนเป็น “ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป” เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพิกัด H.S.Code 2017 และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

  
       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2547-4828 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838


(ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)


 

 ประกาศ

ประกาศด่วน! การออกใบอนุญาตการส่งออกสินค้า แบบไร้กระดาษ (Paperless)

      การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐซิลี พ.ศ. 2558
  

      เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการแบบ Paperless ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการขอรับบริการออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ แบบ Paperless เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

      ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวปฏิบัติฯ โดย ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4828


(ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560)


 

 ประกาศ

 

ประกาศด่วน !

      ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมการค้าต่างประเทศจะออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับกลุ่มสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ แบบ Paperless


      ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอใบอนุญาตส่งออกสำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวฯ ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature และสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตส่งออกสินค้ากลุ่มเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที
 

      ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4828

(ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)


ประกาศด่วน !!!!

      เนื่องจากในวันที่ 1 มกราคม 2560 กรมศุลกากรจะปรับปรุงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าเป็นฮาร์โมไนซ์ 2017 (HS 2017)  ขอให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้า ในปี 2559 เดินพิธีการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการส่งออก-นำเข้าของผู้ประกอบการ โดยพิกัดที่เปลี่ยนแปลงตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

      สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1385


(ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559)


 

 

ประชาสัมพันธ์ ด่วน

        การยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองฯ WTO “เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล NSW กับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 การยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีในโควตา (แบบ ร.1) และสำหรับภาษีนอกโควตา (แบบ ร.3) รวม 20 สินค้า ได้แก่
       นมดิบ/นมพร้อมดื่ม         นมผงขาดมันเนย  
       มันฝรั่ง                            หอมหัวใหญ่
       กระเทียม                         มะพร้าวผล/ฝอย  
       เนื้อมะพร้าวแห้ง               ลำไยแห้ง
       กาแฟ                              ชา  
       พริกไทย                         ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       ถั่วเหลือง                         เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
       น้ำมันถั่วเหลือง                น้ำมันปาล์ม  
       น้ำมันมะพร้าว                  ผลิตภัณฑ์กาแฟ  
       กากถั่วเหลือง                  ไหมดิบ  
       ต้องแสดงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรวม 11 หลัก โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ www.customs.go.th บริการอิเล็กทรอนิกส์ > Reference > NSWใบอนุญาต Permission_Goods_Excel.xls  ”

(ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557)


 

Screen ID: T01

 

Copyright 2009-2020 Department of Foreign Trade All rights reserved