ดาวนโหลด

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Plug-in สำหรับส่งข้อมูลด้วย Digital Signature

สำหรับการยื่นแบบคำขอผ่านทางเว็บไซต์ระบบของกรมฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อมูลด้วย XML Digital Signature

 

Copyright 2009-2020 Department of Foreign Trade All rights reserved