เข้าสู่ระบบ
 
เลือกประเภทการ Log In เข้าใช้ระบบ
รหัสบัตรผู้นำเข้า - ส่งออก :
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

  แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

 ประกาศ 


          สืบเนื่องจากกรมศุลกากรแจ้ง ปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00-10.00 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 9500

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564


 

 ประกาศ


          ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้ารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภท ขอให้ยื่นขออนุญาตนำเข้า และขอรับใบอนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ข.2 รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว) และดำเนินการนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในกำหนดอายุใบอนุญาตฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564


ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


 ประชาสัมพันธ์ !!!! 

                    ด้วยกรมฯ ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรว่าจะทำการ ปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่  29  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบการส่งข้อมูลอาทิเช่น ใบอนุญาต/ใบรับรอง และใบขนสินค้า ผ่านระบบ NSW (Production) และเว็บไซต์ www.thainsw.net ซึ่งจะไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวได้ และจะสามารถใช้งานได้ตามปกติภายหลังจากที่มีการเปิดระบบ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ Help Desk กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 020349500 จึงขอประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564


 ประกาศ!

                    กรมศุลกากรได้กำหนดมาตรการทางศุลกากรเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 1.การลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละ 0.25 ต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม  2.การงดเบี้ยปรับ  3.การเพิ่มเติมประเภทหลักประกันในการขอทุเลาการเสียอากร  4.การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564


 ประกาศ!

                    ข.2 จำนวน 24 รายการสินค้า (สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ เครื่องพิมพ์อินทาลโย เหรียญตัวเปล่าโลหะ และกลุ่มสินค้าเกษตร WTO ที่นำเข้าจากประเทศ นอก ความตกลงฯ) กรมฯ จะให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า แบบ Paperless ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป


                    เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดออกใบอนุญาตฯ (ประเภท ข.2) แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับสินค้าดังกล่าวข้างต้น


โดยขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

                    1) ศึกษาแนวปฏิบัติการให้บริการฯ แบบ Paperless โดยคลิกที่นี่
                    2) หากยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. เนื่องจาก กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้าทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
                    3) ตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ (ประเภท ข.2) แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับ 24 รายการสินค้าดังกล่าว
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4828 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564


   ประกาศ

                    สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และในประเทศไทย ได้มีแนวโน้มความรุนแรง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การติดต่อระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผู้ประกอบการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเหมาะสมกับสถานการณ์การที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการฯ ซึ่งประกอบด้วย ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ  ระบบบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และ ระบบบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 
                    1. รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการของผู้ประกอบการทางเว็บไซต์ helpdesk.dft.go.th 
                    2. สายด่วน 1385 โดยจะมีการโอนสายไปให้เจ้าหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564


 ประกาศ

7 แนวทางการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
ช่วง COVID – 19 ระลอก 4

 

 ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวทางการส่งคำขอ - รับบัตรประจำตัวผู้ส่งออกฯ / การติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ ของกรมการค้าต่างประเทศ แบบ No Visit โดย คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


 ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564


  6 แนวทางการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอก 2 รายละเอียดดังนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564


 ประกาศ

                    “ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เหรียญตัวเปล่าโลหะ กับใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

 1. ศึกษาพิกัดศุลกากรที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)   โดย คลิกที่นี่
 2. วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.
 3. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ (แบบ ข.2) โดยใช้พิกัดศุลกากรตามข้อ 1. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) สำหรับสินค้าเหรียญตัวเปล่าโลหะ ให้แนบสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) ประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4828 หรือ 02-547-4831 หรือ
02-547-4830 และสายด่วน 1385”

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564


 ประกาศ!

๕ รายการสินค้า (ข้าว เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เส้นไหมดิบ เส้นไหมสำเร็จรูป และยางรถบัสหรือรถบรรทุกที่ใช้แล้ว)
 

กรมฯ จะให้บริการออกใบอนุญาตส่งออก - นำเข้าสินค้า แบบ Paperless ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 • เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดออกใบอนุญาตฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม ๒ กลุ่ม คือ

(๑) กลุ่มสินค้าส่งออก (แบบ อ.๒) ๑ รายการ ได้แก่ ข้าว
(๒) กลุ่มสินค้านำเข้า (แบบ ข.๒) ๔ รายการ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เส้นไหมดิบ เส้นไหมสำเร็จรูป และยางรถบัสหรือรถบรรทุกที่ใช้แล้ว

 • ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

๑) ศึกษาแนวปฏิบัติการให้บริการฯ และขั้นตอน/เงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตฯ แบบ Paperless โดยคลิกที่นี่
๒) หากมีการยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออก - นำเข้าสินค้า (แบบ อ.๒ / แบบ ข.๒) สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เนื่องจาก กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้าทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งาน ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับ ๕ รายการสินค้าดังกล่าวฯ

   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๕๔๗-๔๘๒๘ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๗๕๖ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๘ หรือ หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564


 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564


 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 


 

ประกาศ

                    “ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป กรมฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือสำคัญการส่งออก - นำเข้าสินค้า เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มสินค้าส่งออก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และกลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ (๑) สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (๒) ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ และ (๓) เครื่องพิมพ์อินทาลโย กับใบขนสินค้าของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้


                    ๑. ศึกษาพิกัดศุลกากรที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)   โดย คลิกที่นี่ 
                    ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออก - นำเข้าสินค้า (แบบ อ.๒/แบบ ข.๒) สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
                    ๓. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ (แบบ อ.๒/แบบ ข.๒) โดยใช้พิกัดศุลกากรตามข้อ ๑. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.๒) สำหรับสินค้ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ ให้แนบสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) ประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ได้

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ และสายด่วน ๑๓๘๕”

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563


  ประกาศ

                    ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรมฯ ยกเลิกการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า (ใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และหรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยระบบ EDI ทั้งหมด โดยจะให้บริการด้วยระบบ Digital Signature แทน ขอให้ดำเนินการดังนี้

                    ๑. วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนั้น หากผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ EDI ไว้ ขอให้มารับหนังสือสำคัญฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                    ๒. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. กรมฯ เปิดใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ / ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) แทน

                    ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับรองรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดย ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ คลิก Link ที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๗๕๖ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๗ - ๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๘ และสายด่วน ๑๓๘๕”

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563


ประกาศ

                    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรมฯ ได้ปรับปรุงหน้ากรอกคำขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.๒ ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) เพื่อรองรับการจำแนก / จัดกลุ่มย่อยของข้าวให้ชัดเจน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.๒ ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) ขอให้ดำเนินการดังนี้

                    ๑. วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่นขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.๒ (ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                    ๒. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ สำหรับการขอแบบ อ.๒ (ข้าวเอกชน – ข้าวในโควตาส่งออกไปสหภาพยุโรป) แบบใหม่ โดย

                    ๒.๑ พิจารณาเลือกประเภทกลุ่มย่อยของสินค้าข้าวเอกชนที่จะส่งออกให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มใหม่ ๓ กลุ่มย่อย (กลุ่มสินค้าข้าวตามมาตรฐาน กลุ่มสินค้าข้าวตามตัวอย่าง และกลุ่มสินค้าข้าวทั่วไป) รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

                    ๒.๒ ระบุเลือกประเภทกลุ่มย่อยสินค้าข้าวเอกชนในแบบคำขอ อ.๒ (ข้าวเอกชนฯ) เพียงประเภทเดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกและส่งคำขอฯ เข้าระบบการให้บริการฯ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ และสายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


ประกาศ

                   กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ NSW กับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากร สำหรับ

                   - สินค้าข้าวหอมมะลิไทย (อ.2)

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563


 ประกาศ

ผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่ออายุสินค้า ดังต่อไปนี้

1. มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

2. สินค้า WTO นอกโควตา

3. สินค้า AFTA

                     สำหรับปี 2563 สามารถยื่นขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยยื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2547 4829 และ 0 2547 4837

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


 ประกาศ

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่ออายุสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ปี 2563

สามารถยื่นขอต่ออายุได้

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562

โดยยื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


  ประกาศ

       ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการระบุพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

         ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562


ประกาศ !

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กรมการค้าต่างประเทศจะออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม

                    เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม 3 กลุ่ม คือ

 • สินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมถึงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงฯ FTA อื่นๆ) เพิ่มเติม (แบบ ร.2/ร.4/ต.2/ต.4) จำนวน 11 พิกัด สำหรับสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย จำนวน 2 พิกัด และสินค้าชา จำนวน 9 พิกัด
 • กลุ่มสินค้านำเข้า (แบบ ข.2) 5 รายการ ได้แก่ สินค้าสารเคลนบิวเทอรอล สินค้าสารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล สินค้าปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 60 สินค้าหิน (หินและหินอ่อน) และสินค้ากาเฟอีน
 • กลุ่มสินค้าส่งออก (แบบ อ.2) 2 รายการ ได้แก่ สินค้ากาเฟอีน และสินค้าหอยมุกและผลิตภัณฑ์

                    โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวฯ ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับสินค้ากลุ่มเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที

                    ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ และแนวปฏิบัติการขอรับบริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4829 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562


 ประกาศ !

                    18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบ Digital Signature (DS) และ Electronic Signature and Seal (ESS) กำหนดให้แนบเอกสารได้ไม่เกิน 3 MB/ไฟล์     เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการฯ 

                     ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562


ประกาศ

               ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดอายุใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทสิ้นสุดในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จึงขอความร่วมมือผู้ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9  พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นการยื่นขอนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก สามารถยื่นคำขอได้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์นำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการนำเข้าสินค้าภายในอายุใบอนุญาตดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562


 ประกาศ

       ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการของหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2562 พ.ศ. 2562 และแบบความจำนงขอรับส่วนจัดสรรโควตาข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2562  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

         ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562


ประกาศ

          ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ ได้ปรับปรุงหน้ากรอกคำขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.2 ข้าว-เพื่อการค้า) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ส่งออกสินค้าข้าว ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.2 – เพื่อการค้า) ขอให้ดำเนินการดังนี้

          1. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่น ขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 (ข้าว-เพื่อการค้า) ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.

          2. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ สำหรับการขอแบบ อ.2 (ข้าว-เพื่อการค้า) แบบใหม่ โดย

              2.1 พิจารณาเลือกประเภทกลุ่มย่อยของสินค้าข้าวเอกชนที่จะส่งออกให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มใหม่ 3 กลุ่มย่อย (กลุ่มสินค้าข้าวตามมาตรฐาน กลุ่มสินค้าข้าวตามตัวอย่าง และกลุ่มสินค้าข้าวทั่วไป) รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

              2.2 ระบุเลือกประเภทกลุ่มย่อยสินค้าข้าวเอกชนในแบบคำขอ อ.2 (ข้าว) เพียงประเภทเดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกและส่งคำขอฯ เข้าระบบการให้บริการฯ ได้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4828 หรือ 02-547-4831 หรือ 02-547-4830 และสายด่วน 1385 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562


ประกาศด่วน

           ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) ชนิดกระดาษต่อเนื่อง โดยใช้แบบพิมพ์รูปแบบใหม่ ทั้งเอกสารต้นฉบับและสำเนา เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตฯ แบบ Paperless ในอนาคต รายละเอียดแบบพิมพ์ฯ รูปแบบใหม่ ดังนี้

          1. เปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 สีขาว โดยเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจะลงนามแบบสดดังเดิม

          2. เปลี่ยนแปลงสีตราครุฑกรมฯ จากสีแดงเป็นสีดำ

          3. เพิ่ม QR Code มุมล่างซ้ายของแบบพิมพ์ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านทางระบบ QR Verification ได้ด้วยตนเอง

 

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4828 หรือ 0-2547-4756 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562


!! ประกาศ !!

 • เปลี่ยนระบบพิกัด H.S.2012 เป็น H.S.2017 สำหรับการขออนุญาตนำเข้าสินค้ารถยนต์
 • ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอใบอนุญาต ข.๒ สินค้ารถยนต์ ขอให้ดำเนินการยื่นและรับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.
 • เนื่องจาก ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะทำการปรับปรุงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสำหรับการขออนุญาตนำเข้าสินค้ารถยนต์ (ใบอนุญาต ข.2) จากระบบพิกัด H.S.2012 เป็น H.S.2017 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4828, 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.53

สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature คลิกที่นี่


 ประกาศ!

            ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งรายการสินค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมกับ National Single Window (NSW) เพิ่มเติม  ประกอบด้วย

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า จำนวน 2 รายการ

            1. ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก (ซึ่งจะอนุญาตให้นำเข้าเพื่อหล่อดอกและส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น)

            2. สารกาเฟอีน

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก จำนวน 2 รายการ

            1. หอยมุกและผลิตภัณฑ์

            2. สารกาเฟอีน

ดาวน์โหลด คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าภายใต้ National Single Window (NSW)

 
            ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-5114 หรือ 0-2547-4810

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562


 ประกาศ

               ด้วยในวันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 นี้ กระทรวงพาณิชย์จะทำการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา

 
กรมการค้าต่างประเทศ จึงขอแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังนี้

1. หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ จะให้บริการในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึงเวลา 15.00 น. เท่านั้น

2. กรมฯ จะปิดระบบ 3 ระบบ คือ

    - ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (e-CO)

    - ระบบให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า

    - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

    ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น.


 

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 249 2106, 02 134 0944, 02 547 4830

ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2561


ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ อ.2 ชนิดกระดาษต่อเนื่องโดยใช้แบบพิมพ์รูปแบบใหม่ และยกเลิกออกสำเนาใบอนุญาตฯ รายละเอียดดังนี้

1) แบบพิมพ์รูปแบบใหม่

    (1) เปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 สีขาว โดยเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจะลงนามแบบสดดังเดิม 

    (2) เปลี่ยนแปลงสีตราครุฑกรมฯ จากสีแดงเป็นสีดำ 

    (3) เพิ่ม QR Code มุมล่างซ้ายของแบบพิมพ์ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านทางระบบ QR Verification ได้ด้วยตนเอง 

2)  ยกเลิกการออกสำเนาใบอนุญาตฯ แบบกระดาษต่อเนื่องสำหรับสินค้า 5 รายการ ได้แก่ สินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  กาเฟอีน (CAFFEINE) กุ้งกุลาดำ และหอยมุกและผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทน เพื่อรองรับการให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกแบบ Paperless ในอนาคต 

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4828 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385 

 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 


กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2561


            โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385

     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

กำหนดการสัมมนา | สมัครเข้าร่วมสัมมนา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561


ประกาศ!

       เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ รวมทั้งรองรับระบบ Paperless ในอนาคต กรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) สินค้าข้าว และสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ดังนี้

          ๑) สินค้าข้าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ยื่นขอใบอนุญาตส่งออก (แบบ อ.2) ได้เฉพาะระบบ Digital Signature เท่านั้น

          ๒) สินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ยื่นขอใบอนุญาตส่งออก (แบบ อ.2) ได้เฉพาะระบบ Digital Signature เท่านั้น

        ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) กับหน่วยงานผู้ให้บริการ และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ สำหรับสินค้าเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้  ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที

  ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) โดยดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0 2547 4837 หรือ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4828 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือ Social Media เช่น Facebook สำนักบริการการค้าต่างประเทศ หรือ @ ID Line ประชาสัมพันธ์ บก.

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560


ประกาศ

          ด้วยในวันอาทิตย์ที่  29  ตุลาคม 2560  เวลา 9.00 – 18.00 น. กระทรวงพาณิชย์จะทำการทดสอบระบบสารสนเทศ ณ ศูนย์สำรองข้อมูลฯ (DR-Site)   

          กรมการค้าต่างประเทศ จึงขอหยุดให้บริการ

          - ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (e-CO)

          - ระบบให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า

          - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

          ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560


ประกาศด่วน

                    ประกาศ กรมฯ จะทำการปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุงระบบให้รองรับการยื่นคำขอใบอนุญาตฯ แบบ Paperless ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ถึง และจะทำการเปิดให้สามารถใช้งานระบบวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

***สำหรับกลุ่มสินค้า ดังนี้***

(๑) กลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมทั้ง AFTA และ FTA อื่นๆ) ๒๑ รายการ

(๒) กลุ่มสินค้าส่งออก ๕ รายการ ได้แก่ สินค้าถ่านหิน สินค้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินค้ากากถั่วเหลือง สินค้าเมล็ดกาแฟ และสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป

          หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เนื่องจากกรมฯ จะทำการปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการออกใบอนุญาต "แบบ Paperless"

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560


ประกาศด่วน !

ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

เรื่อง แบบพิมพ์หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา (ร.4)

ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบ Paperless สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทกระดาษแบบพิมพ์หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา (ร.4) จากประเภทกระดาษชนิดพิมพ์ต่อเนื่องเป็นแบบกระดาษ A4 สีขาว โดยเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจะลงนามและประทับตราครุฑแบบสด สำหรับเอกสารต้นฉบับ

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-2547-4828 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560


 ประกาศด่วน !
 

ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ 

เรื่อง การขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า

 เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการแบบ Paperless ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับสินค้า ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมทั้ง AFTA และ FTA อื่นๆ) ๒๑ รายการ และ (๒) กลุ่มสินค้าส่งออก ๕ รายการ (สินค้าถ่านหิน สินค้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินค้ากาก

ถั่วเหลือง สินค้าเมล็ดกาแฟ และสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป)

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับสินค้า ๒ กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบไร้กระดาษ (Paperless) ต่อไป

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-2547-4828 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560


ประกาศ !

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

ปรับปรุงระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) แบบใหม่ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล โทร 0 2547 4837 และ 0 2547 4829

ผู้ใดที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าแล้ว สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ  ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature อีกครั้ง แต่ต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในนามนิติบุคคลที่เป็นชื่อเดียวกับบริษัทผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และ สายด่วน 1385  

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 


ประกาศ!

**สำหรับผู้ขอหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าข้าว (WTO)**

        กรมฯ จะทำการปรับปรุงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสำหรับสินค้าข้าว (นำเข้าภายใต้ WTO) จากระบบ H.S.2012 เป็น H.S.2017 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  


        หากต้องการยื่นขอหนังสือรับรองดังกล่าว ในระบบ H.S.2012 ต้องมายื่นให้เสร็จสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 


ประกาศ!


ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ กรมการค้าต่างประเทศจะออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม

        เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม ๒ กลุ่ม คือ

(๑) กลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมทั้ง AFTA และ FTA อื่นๆ) ๒๑ รายการ

(๒) กลุ่มสินค้าส่งออก ๕ รายการ ได้แก่ สินค้าถ่านหิน สินค้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินค้ากากถั่วเหลือง สินค้าเมล็ดกาแฟ และสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป


        โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวฯ ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature และสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ สำหรับสินค้ากลุ่มเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที

        ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และแนวปฏิบัติการขอรับบริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบ Paperless ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแนบ 1 | เอกสารแนบ 2 หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๗ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๘ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๒๘ หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ ๑๓๘๕


ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 


   ประกาศด่วน

          ประกาศ กรมฯ จะทำการปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุงระบบให้รองรับการยื่นคำขอใบอนุญาตฯ แบบ Paperless ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น.  และจะทำการเปิดให้ใช้งานระบบวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 ***สำหรับเฉพาะผู้ขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้***


-หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เนื่องจากกรมฯ จะทำการปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ "แบบ Paperless"

(ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)


 ประกาศด่วน

       กรมการค้าต่างประเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับกลุ่มสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ เป็นแบบ Paperless จาก “ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560” เปลี่ยนเป็น “ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป” เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพิกัด H.S.Code 2017 และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

         ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2547-4828 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838


(ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)


 ประกาศ

ประกาศด่วน! การออกใบอนุญาตการส่งออกสินค้า แบบไร้กระดาษ (Paperless)

      การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐซิลี พ.ศ. 2558

        เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการแบบ Paperless ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการขอรับบริการออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ แบบ Paperless เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

      ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวปฏิบัติฯ โดย ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4828


(ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560)


 ประกาศ

 ประกาศด่วน !

      ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมการค้าต่างประเทศจะออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับกลุ่มสินค้าไม้และไม้แปรรูป และสินค้าถ่านไม้ แบบ Paperless


      ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอใบอนุญาตส่งออกสำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวฯ ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature และสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตส่งออกสินค้ากลุ่มเหล่านี้ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที

      ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4828

(ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)


ประกาศด่วน !!!!

      เนื่องจากในวันที่ 1 มกราคม 2560 กรมศุลกากรจะปรับปรุงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าเป็นฮาร์โมไนซ์ 2017 (HS 2017)  ขอให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้า ในปี 2559 เดินพิธีการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการส่งออก-นำเข้าของผู้ประกอบการ โดยพิกัดที่เปลี่ยนแปลงตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1385

 (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559)


 

 

ประชาสัมพันธ์ ด่วน

        การยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองฯ WTO “เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล NSW กับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 การยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีในโควตา (แบบ ร.1) และสำหรับภาษีนอกโควตา (แบบ ร.3) รวม 20 สินค้า ได้แก่
       นมดิบ/นมพร้อมดื่ม         นมผงขาดมันเนย  
       มันฝรั่ง                            หอมหัวใหญ่
       กระเทียม                         มะพร้าวผล/ฝอย  
       เนื้อมะพร้าวแห้ง               ลำไยแห้ง
       กาแฟ                              ชา  
       พริกไทย                         ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       ถั่วเหลือง                         เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
       น้ำมันถั่วเหลือง                น้ำมันปาล์ม  
       น้ำมันมะพร้าว                  ผลิตภัณฑ์กาแฟ  
       กากถั่วเหลือง                  ไหมดิบ  
       ต้องแสดงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรวม 11 หลัก โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ www.customs.go.th บริการอิเล็กทรอนิกส์ > Reference > NSWใบอนุญาต Permission_Goods_Excel.xls  ”

(ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557)


 

Screen ID: T01

 

Copyright 2009-2020 Department of Foreign Trade All rights reserved