ระบบการยื่นคำร้องในรูปแบบของไฟล์ประเภท XML พร้อมใช้ Digital Signature

ระบบการยื่นคำร้องในรูปแบบของไฟล์ประเภท XML
โดยผู้นำเข้า-ส่งออก พร้อมใช้ Digital Signature กับข้อมูลคำร้องและเอกสารแนบ


      ระบบนี้เป็นระบบงานที่ ผู้นำเข้า-ส่งออกใช้ในการ ส่งคำร้องรูปแบบของไฟล์ประเภท XML พร้อมเอกสารแนบรูปแบบของไฟล์ประเภท PDF ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับไฟล์ประเภท XML และ PDF ผ่านโปรแกรมส่งไฟล์ที่กรมฯ พัฒนาขึ้นให้กับผู้นำเข้า-ส่งออกใช้งาน

 

 

 

 

เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม จึงขอสรุปข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี:
 • รูปแบบนี้เหมาะสมกับบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกที่มีการขอรายการสินค้าที่มีจำนวนมาก
 • กรณีบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกมีฐานข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลอยู่แล้ว ทีมโปรแกรมเมอร์ของบริษัทสามารถดึงข้อมูลมาใส่ในไฟล์ข้อมูล XML ตามที่กรมฯ กำหนดไว้ได้เลย
 • สามารถส่งไฟล์ XML และไฟล์เอกสารแนบได้พร้อมกันจำนวนครั้งละหลายๆ ไฟล์
 • ทางกรมฯ เตรียมโปรแกรมสำหรับส่งไฟล์ XML และไฟล์เอกสารแนบให้ผู้นำเข้า-ส่งออกนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มสำหรับส่งไฟล์เข้าสู่ระบบ (โปรแกรมของกรมฯ จะทำการสร้างรหัส Digital Signature เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของบริษัทและส่งมาพร้อมกับข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบ)
 • มีการสร้างรหัสข้อมูล Digital Signature เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของบริษัท
 • เมื่อแบบคำขอและเอกสารแนบผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกจึงเข้ามายื่นบัตรเพื่อพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้เลย  และไม่ต้องยื่นเอกสารย้อนหลัง

ข้อเสีย:

 • บริษัทจะต้องมีทีมโปรแกรมเมอร์ที่สามารถสร้างไฟล์ข้อมูล XML ตามที่กรมฯ กำหนดไว้
 • ในระยะแรกต้องมีทีมโปรแกรมเมอร์สำหรับพัฒนาระบบเพื่อการสร้างไฟล์ข้อมูล XML ตามรูปแบบ Schema ที่ทางกรมฯ กำหนดไว้
 • ในระยะแรกอาจจะเสียเวลาในการเรียนรู้และสร้างไฟล์ข้อมูล XML ตามข้อกำหนด Schema ที่กรมฯ กำหนดไว้

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อมูลด้วย XML Digital Signature

 

โปรแกรมสำหรับใช้ทดสอบเท่านั้น - Demo Version
ชุดติดตั้งโปรแกรมใหม่
เหมาะสำหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
ชุดอัพเดตโปรแกรม
เหมาะสำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมไว้อยู่แล้ว โดยนำไฟล์ใหม่นี้ไปแทนที่ไฟล์โปรแกรมเดิมที่เคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่
รุ่น วันที่อัพเดต หมายเหตุ

DFTXMLUploader_CO
_v1.0.4_Demo.zip

DFTClientXMLUploader.exe
1.0.4.0 12/4/2554 เพิ่มการแสดงรายการ Invoice No. สำหรับหน้าจอแสดงสถานะไฟล์ที่ส่ง

DFTXMLUploader_CO
_v1.0.4x64_Demo.zip

(สำหรับ Windows 64bit)
- 1.0.4.0 26/8/2554 ชุดติดตั้งโปรแกรมใช้ทดสอบ(DEMO) สำหรับ Windows 64bit

โปรแกรมสำหรับใช้ส่งข้อมูลจริง
ชุดติดตั้งโปรแกรมใหม่
เหมาะสำหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
ชุดอัพเดตโปรแกรม
เหมาะสำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมไว้อยู่แล้ว โดยนำไฟล์ใหม่นี้ไปแทนที่ไฟล์โปรแกรมเดิมที่เคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่
รุ่น วันที่อัพเดต หมายเหตุ

DFTXMLUploader CO V.1.0.4
(
สำหรับส่งข้อมูลจริง - Windows 32bit)

DFTClientXMLUploader.exe
1.0.4.0 20/4/2554 เพิ่มการแสดงรายการ Invoice No. สำหรับหน้าจอแสดงสถานะไฟล์ที่ส่ง

DFTXMLUploader CO V.1.0.4x64 - for Windows 64bit
(
สำหรับส่งข้อมูลจริง - Windows 64bit)

- 1.0.4.0 26/8/2554 ชุดติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Windows 64bit


 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้งานระบบ

 1. บริษัทผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องลงทะเบียนขอ User name ให้เรียบร้อยก่อน (ถ้ามีอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ หากยังไม่มีให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ที่เว็บไซต์ http://reg-users.dft.go.th )
 2. บริษัทผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องขอมีบัตรผู้ส่งออก-นำเข้า เพื่อใช้ยื่นแบบคำขอ ให้เรียบร้อยก่อน (ถ้ามีอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ หากยังไม่มีหรือต้องการขอมีบัตรเพิ่มให้ติดต่อได้ที่ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ)
 3. บริษัทผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในนามของนิติบุคคล เป็นชื่อบริษัทของผู้ส่งออก-นำเข้า ให้เรียบร้อยก่อน (ถ้ามีอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ หากยังไม่มีให้สมัครขอใช้บริการได้จากหน่วยงานดังนี้
  3.1 TOT CA ของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ca.tot.co.th
  3.2 CAT CA ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaipki.com

*** สาหรับบริษัทที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ที่สมัครขอใช้ในนามนิติบุคคลของบริษัท สาหรับใช้ในโครงการ Paperless ของกรมศุลกากรอยู่แล้ว หากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีการระบุข้อมูล TAXID ที่ตรงกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ลงทะเบียนข้อมูลบริษัทไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ บริษัทสามารถนำ Digital Certificate ที่มีอยู่นี้มาใช้งานในระบบงานของกรมการค้าต่างประเทศได้
*** ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ ต้องมีการระบุข้อมูลส่วน
OU=TAXID:เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  ของบริษัทที่ตรงกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ  และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต้องยังไม่หมดอายุ

 

หมายเหตุ: การสมัครขอใช้งานบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) จะมีการค่าใช้จ่ายเป็นรายปี (ตามข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการ)  ตามจำนวนปีที่สมัครขอใช้บริการ และเมื่อครบอายุที่ขอไว้ Digital Certificate จะหมดอายุลง  ซึ่งจำเป็นจะต้องต่ออายุใหม่  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง


 

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

 1. ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าจะต้องลงทะเบียนขอ User name กลางให้เรียบร้อยก่อน (ถ้ามี User name กลางเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 2. ได้เลย แต่กรณียังไม่มีให้ลงทะเบียนได้ที่ http://reg-users.dft.go.th )
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Register Database) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://reg-users.dft.go.th


   
 3. คลิกลิงค์ Login เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ ด้วย User name กลาง


   
 4. ใส่ข้อมูลสำหรับล็อกอินเข้าระบบ 
  1. ใส่ชื่อผู้ใช้งานของบริษัท  ในช่อง User Name: 
  2. ใส่รหัสตามรูปภาพที่แสดง ในช่อง Security Code
  3. ใส่รหัสผ่านในช่อง Password:
  4. คลิกปุ่ม Login
    
 5. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเมาส์ไปชี้ที่เมนู บริการที่เกี่ยวข้องกับ User Name กลาง จะปรากฏเมนูย่อยแสดงขึ้นมา


   
 6. คลิกเมนู จดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature  
 7. เข้าสู่หน้าจอแบบคำขอจดทะเบียน


   
 8. เลือกระบบงานที่ประสงค์จะจดทะเบียน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

  1. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป (ผ่าน Website, ผ่านโปรแกรม XML)
  2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ผ่าน Website, ผ่านโปรแกรม XML)

   สามารถคลิกเลือกระบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองระบบก็ได้ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าระบบที่ต้องการ  รายละเอียดของแต่ละระบบงานมีดังนี้
   1. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป  เป็นการขอใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้าทั่วไป ที่เว็บไซต์ http://edi2.dft.go.th  เช่น อ.2, อ.4, ต.2, ต.4 เป็นต้น 


     
   2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  เป็นการขอใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  ที่เว็บไซต์ http://edi.dft.go.th   เช่น ฟอร์ม A, E, JTEPA, FTA, D เป็นต้น     
 9. คลิกเลือกรายชื่อเพื่อมอบอำนาจในการรับส่งข้อมูลให้กับผู้รับมอบอำนาจ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้ารายชื่อที่ต้องการ


   
 10. คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล
 11. คลิกปุ่ม พิมพ์คำขอจดทะเบียน เพื่อแสดงคำขอจดทะเบียนและทำการสั่งพิมพ์เอกสารคำขอจดทะเบียนออกจากระบบ  หมายเหตุ: กรณีคลิกปุ่มพิมพ์คำขอจดทะเบียนแล้วไม่แสดงหน้าต่างของคำขอจดทะเบียนแสดงขึ้นมาให้ทำการตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมสำหรับแสดงผลไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือยัง เช่นโปรแกรม ADOBE Reader หรือมีการตั้งค่าการป้องกันการแสดงหน้าต่างใหม่แบบ Popup windows ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ไว้หรือไม่ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บ
  http://edi.dft.go.th/Default.aspx?tabid=78&forumid=1&threadid=1&scope=posts
   
 12. ทำการลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารให้เรียบร้อย
 13. นำเอกสารคำขอจดทะเบียนฯ พร้อมเอกสารแนบประกอบการพิจารณา  มายื่นให้เจ้าหน้าที่ ที่ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
 14. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติให้เข้าใช้งานได้ 
 15. ผู้ส่งออก-นำเข้าสามารถเริ่มใช้งานระบบโดยยื่นคำขอ พร้อม upload แนบไฟล์เอกสาร พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือจะเลือกส่งข้อมูลทางโปรแกรมส่งไฟล์ XML ได้

 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานระบบ Digital Signature

 1. ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ของบริษัทผู้ส่งออกที่ขอมาจาก TOT CA หรือ CAT CA ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน
 2. ติดตั้งโปรแกรมสำหรับส่งไฟล์ XML ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน
 3. ทดสอบการใช้งานโปรแกรมสำหรับส่งไฟล์ XML

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้

การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ประเภทแผ่น CD (แบบไฟล์)

 1. กรณีการสมัครขอใช้บริการ ประเภท CD ให้ตรวจสอบไฟล์ certificates ที่สมัครขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ   โดยทั่วไปจะมี 2 ไฟล์

   
 2. ทำการติดตั้ง Root certificate ของผู้ให้บริการ
  1. ดับเบิ้ลคลิกเม้าส์ที่ไฟล์ที่เป็น Root CA ของผู้ให้บริการ จะลงท้ายนามสกลุไฟล์ด้วย .crt
  2. คลิกปุ่ม Install Certificate…

    
  3. คลิกปุ่ม Next >

    
  4. คลิกเลือก Place all certificates in the following store
  5. คลิกปุ่ม Browse…

    
  6. คลิกเลือก Trusted Root certification Authorities
  7. คลิกปุ่ม OK

    
  8. คลิกปุ่ม Next >

    
  9. คลิกปุ่ม Finish

    
  10. ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

    
  11. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้ 
  12. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Root CA ของผู้ให้บริการ
    
 3. ทำการติดตั้ง Certificate ของบริษัท
  1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Certificate ของบริษัท ซึ่งจะตั้งไว้เป็นชื่อของบริษัทไว้
  2. คลิกปุ่ม Next >

    
  3. คลิกปุ่ม Next >

    
  4. ใส่รหัสผ่าน ในช่อง Password:
  5. คลิกปุ่ม Next >

    
  6. คลิกเลือก Place all certificates in the following store
  7. คลิกปุ่ม Browse…

    
  8. คลิกเลือก Personal
  9. คลิกปุ่ม OK

    
  10. คลิกปุ่ม Next >

    
  11. คลิกปุ่ม Finish

    
  12. ดำเนินการติดตั้ง Certificate ของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว

    
  13. คลิกปุ่ม OK  เพื่อปิดหน้าต่างนี้
  14. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Certificate ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
    

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสำหรับส่งไฟล์ xml ของกรมการค้าต่างประเทศเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบงานของกรมฯ

 

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://edi.dft.go.th
 2. นำเม้าไปชี้ที่เมนู ดาวน์โหลด 
 3. คลิกเมนู ข้อมูลการยื่นคำร้องแบบ XML ด้วย Digital Signature

   
 4. ทำการคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ชุดติดตั้งโปรแกรม DFTXMLUploader CO

   
 5. ทำการ Extract ไฟล์ zip  ออกมา ภายในโฟลเดอร์จะมีไฟล์ 2 ไฟล์

   
 6. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ setup.exe  เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรม
 7. คลิกปุ่ม Next >

   
 8. คลิกปุ่ม Next >

   
 9. โปรแกรมดำเนินการติดตั้งโปรแกรม รอจนเสร็จเรียบร้อย

   
 10. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Close

   
 11. ดาวน์โหลด Web Certificate สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลด้วย https จากเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th/download/DFTEDICA-Cert.zip
 12. ทำการ extract ไฟล์ zip  ออกมาจะพบไฟล์อยู่ 1 ไฟล์
 13. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ DFTEDICA-Cert.cer

   
 14. คลิกปุ่ม Install Certificate…

   
 15. คลิกปุ่ม Next > 

   
 16. คลิกเลือก Place all certificates in the following store
 17. คลิกปุ่ม Browse…

   
 18. คลิกเลือก Trusted Root Certification Authorities
 19. คลิกปุ่ม OK

   
 20. คลิกปุ่ม Next >

   
 21. คลิกปุ่ม Finish เพื่อทำการติดตั้ง

   
 22. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คลิกปุ่ม OK  เพื่อปิดหน้าต่าง

   

ขั้นตอนการทดสอบเรียกใช้งานโปรแกรม

 1. คลิกโปรแกรม DFTClientXMLUploader (CO)

   
 2. กรอกรหัสบัตรผู้รับมอบอำนาจและรหัสผ่าน ที่ใช้ login เข้าใช้งานระบบของกรมฯ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th
 3. คลิกปุ่ม OK  เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
   
   
 4. หลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอหลักของโปรแกรมดังรูปด้านล่างนี้


   

 

Copyright 2009-2020 Department of Foreign Trade All rights reserved