VDO แนะนำการยื่นคำร้องขอออกหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้าทั่วไป ผ่านเว็บไซต์

 

รายการ VDO Training แสดง VDO
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
อ.4 (สินค้าทั่วไป/เพื่อการค้า)
อ.4 (ผลิตภัณฑ์มันฯ/เพื่อการค้า)
อ.4 (ข้าว)
ข.4 (ยาเภสัชเคมีภัณฑ์/เพื่อการค้า)
ข.4 (สินค้าทั่วไป/เพื่อการค้า)
ร.2 (WTO ในโควต้า)
ร.4 (WTO นอกโควต้า)
ต.2 (ในโควต้า)
ต.4 (นอกโควต้า)
KPC (เพชร)
การตรวจสอบแบบคำขอที่เตรียมส่ง
การตรวจสอบสถานะของแบบคำขอ
การเเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

Copyright 2009-2020 Department of Foreign Trade All rights reserved